Ochrona danych osobowych

Firma Evostudio sp. z o.o. przywiązuje ogromną wagę do spełnienia wymagań wynikających z ochrony danych osobowych w szczególności względem nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy więc dla Państwa niezbędne informacje dotyczące stosowanie przez nas nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Evostudio sp. z o.o. Łukasz Rompca, Piotr Rompca z siedzibą w Redzie (84-240), ul. Gdańska 26/11 o NIP: 5882459771 i REGON: 386524244 (dalej: Evostudio).

Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy tj.: ul. Gdańska 26/11, 84-240 Reda lub email: biuro@evostudio.pl.


Evostudio przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. W związku z obsługą umów zawieranych przez Evostudio, czy przy realizacji świadczonych usług Państwa dane przetwarzane są nie w oparciu o zgodę lecz ze względu na konieczność wykonania zawartej umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. regulacji podatkowych).


Dane osobowe zostają pozyskane w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej, poprzez podanie ich w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej (www.evostudio.pl) oraz w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e-mailingowych zapytań, jak i ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy, np. dostarczyć usługi czy wystawić faktury.

Evostudio może przetwarzać Państwa dane osobowe np:

 

  • w związku z zawartą umową o świadczeniu usług lub inną umową związaną z działalnością firmy(art. 6 ust 1 lit. b RODO), gdy wypełnia obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
  • gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Evostudio jak np. ustalenia i dochodzenia roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
  • w związku z przeprowadzaniem kampanii reklamowych swoich usług.

 

Evostudio nie udostępnia pozyskanych danych innym osobom oraz podmiotom trzecim.

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia.

Informujemy, że Evostudio nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

  • prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Evostudio przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
  • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • prawa do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Evostudio.
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Evostudio nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
  • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Evostudio o zmianie swoich danych osobowych.
  • prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec oraz przetwarzania danych celach marketingowych.

 

Evostudio bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

 

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Evostudio przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

 

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. Evostudio wdrożył więc i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Evostudio stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa.

 

Evostudio wyznaczyło już Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Evostudio z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź na adres e-mail: iod@evostudio.pl.

Skontaktuj się i sprawdźmy jak możemy Ci pomóc!

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.